МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

ХэвлэхDOC Татаж авахМОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2012 оны 09 дүгээр                                                                              Улаанбаатар

сарын 14-ний өдөр                                                                                         хот

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

            

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд дор дурдсан агуулгатай 4.5 дахь хэсэг нэмсүгэй:

 

 “4.5.Ээлжит сонгуулийн жил шинээр баг, хороо, сум, дүүрэг байгуулах, өөрчлөх, татан буулгахыг хориглоно.”

 

2 дугаар зүйл.Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний  удирдлагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

 

10 дугаар зүйл.Хурлын төлөөлөгчдийн тоо

 

10.1.Нийслэлийн Хурлын төлөөлөгчдийн тоо нь 45 байна.

           

            10.2.Аймгийн Хурлын төлөөлөгчдийн тоо N-ийг хүн амын нягтрал байршил, засаг захиргааны нэгжийн бүтцийг харгалзан дараах томьёогоор тодорхойлогдох n гэсэн  тоонд үндэслэн n<17 бол N=17, n>41 бол N=41, бусад тохиолдолд N=n гэж тогтооно:

 

            n=a+b+)+d, Үүнд:
            a нь аймгийн төвийн сумын багийн тоо;

            b нь аймгийн төвийн сумаас бусад сумын тоо;

            c нь а+b сондгой бол 1, тэгш бол 0-тэй тэнцүү;

            d нь  a+b+)сондгой бол 0, тэгш бол 1-тэй тэнцүү.

 

10.3.Сумын Хурлын төлөөлөгчдийн тоог хүн амын нягтрал байршил, засаг захиргааны нэгжийн бүтцийг харгалзан дараах байдлаар тогтооно: 

 

         10.3.1.сумын хүн амын тоо нь 2000 хүртэл бол 15;

         10.3.2.сумын хүн амын тоо нь 2000-5000 хүртэл бол21;

         10.3.3.сумын хүн амын тоо нь 5000-9000 хүртэл бол 27;

           10.3.4.сумын хүн амын тоо нь 9000 ба түүнээс дээш бол 31.

 

10.4.Дүүргийн Хурлын төлөөлөгчдийн тоог хүн амын нягтрал байршил, засаг захиргааны нэгжийн бүтцийг харгалзан дараах байдлаар тогтооно: 

           

                        10.4.1.дүүргийн хүн амын тоо нь 20000 хүртэл бол 17;

                        10.4.2.дүүргийн хүн амын тоо нь 20000-80000 хүртэл бол 25;

                        10.4.3.дүүргийн хүн амын тоо нь 80000-180000 хүртэл бол 35;

                        10.4.4.дүүргийн хүн амын тоо нь 180000 ба түүнээс дээш бол 41.”

 

3 дугаар зүйл.Энэ хуулийг  2012 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

МОНГОЛ УЛСЫН                                              

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                         З.ЭНХБОЛД


САНАЛ АВАХ ӨДӨР
ХҮРТЭЛ

ҮЛДЛЭЭ

Энд дарна уу
 • СЕХ-ны 2016.04.26-ны 30-р тогтоол "Сонгуулийн баримт бичгийг бүртгэх, цэгцлэх, хүлээлцэх журам батлах тухай"
 • 2016.04.26-ны 29/17-р тогтоол "Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам батлах тухай"
 • СЕХ-ны 2016.03.23-ны 17-р тогтоол "Саналын хуудсыг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, хамгаалах"
 • СЕХ-ны 2016.03.23-ны 16-р тогтоол "Төрийн бус байгууллагаас сонгуулийн хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт шинжилгээ, ажиглалт хийх, сургалт зохион байгуулах"
 • СЕХ-ны 2016.03.23-ны 15-р тогтоол "Сонгогчийн саналыг зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар авах журам батлах тухай"
 • СЕХ-ны 2016.03.23-ны 14-р тогтоол "Санал авах байрыг бэлтгэх заавар, саналын хайрцаг, санал өгөх бүхээгийн хэмжээ, загварыг батлах тухай"
 • СЕХ-ны 2016.03.23-ны 13-р тогтоол "Маягт батлах тухай"
 • СЕХ-ны 2016.03.02-ны 11-р тогтоол "Гадаадын болон олон улсын байгууллага сонгуулийг ажиглах журам"
 • СЕХ-ны 2016.03.02-ны 10-р тогтоол Сонгуулийн хорооны хуралдааны дэг батлах тухай
 • СЕХ-ны 2016.03.02-ны 09-р тогтоол "Сонгуулийн хорооны хуралдааны тэмдэглэл хөтлөх журам батлах тухай"
 • СЕХ-ны 2016.03.02-ны 08-р тогтоол "Сонгуулийн штабын ажилтан, менежер, шадар туслагч, ухуулагчийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны зардал гаргуулах журам"
 • СЕХ-ны 2016.03.02-ны 07-р тогтоол "Үнэмлэх, таних тэмдгийн загвар батлах тухай"
 • СЕХ-ны 2016.03.02-ны 06-р тогтоол "Маягт батлах тухай"
 • СЕХ-ны 2016.03.02-ны 05-р тогтоол "Байнгын бус ажиллагаатай сонгуулийн байгууллагад ажиллах ажилтны мэдээллийн сан бүрдүүлэх, сургалт зохион байгуулах, гэрчилгээ олгох тухай журам"
 • СЕХ-ны 2016.03.02-ны 04-р тогтоол "Сонгуулийн хороодод төсөв хуваарилах, зарцуулах,түүнд хяналт тавих, тайлан гаргах тухай журам"
 • Автоматжуулах хэрэгслийн иж бүрдэлд орсон эд хөрөнгийн тоо бүртгэлийн журам
 • Сонгуулийн автоматжуулсан системийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх, мэдээлэл шилжүүлэх, хувилах, хэвлэх, хадгалах,лавлагаа олгох журам
 • Хяналтын хэсгийн ажиллах журам
 • Сонгуулийн автоматжуулсан системийн мэдээллийн сангийн мэдээлэл, түүнтэй холбогдох бусад мэдээллийг нууцлах, нууцалсан мэдээлэлтэй харьцах журам
 • Сонгуулийн хороодын хооронд цахим баримт бичгийг дамжуулан өгөх, хүлээн авах, шалгаж бүртгэх, хадгалах, цахим гарын үсэг ашиглах журам
 • Сонгуулийн автоматжуулсан системийн аюулгүй ажиллагааг хангах журам
 • Мэдээллийн ажиллагааг тасралтгүй явуулах нөөц төлөвлөгөө
 • Сонгуулийн тухай хууль
 • Сонгуулийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт
 • Сонгогчдын нэрсийн жагсаалт, сонгогчийн болон иргэний шилжилт хөдөлгөөн
 • Нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийн бүртгэл
 • Сонгуулийн сурталчилгаа
 • УИХ-ын болон аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын сонгуулийн саналын хуудас
 • Сонгогчдын санал авах үйл ажиллагаа
 • Хууль тогтоомж зөрчигдөд хүлээлгэх хариуцлага, өргөдөл, гомдол маргаан хянан шийдвэрлэх харъалал
 • Сонгуулийн автоматжуулсан систем


 • Энд дарна уу


  Энд дарна уу  Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
  Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.