МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

ХэвлэхDOC Татаж авахМОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2012 оны 09 дүгээр                                                                              Улаанбаатар

сарын 14-ний өдөр                                                                                         хот

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

            

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд дор дурдсан агуулгатай 4.5 дахь хэсэг нэмсүгэй:

 

 “4.5.Ээлжит сонгуулийн жил шинээр баг, хороо, сум, дүүрэг байгуулах, өөрчлөх, татан буулгахыг хориглоно.”

 

2 дугаар зүйл.Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний  удирдлагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:

 

10 дугаар зүйл.Хурлын төлөөлөгчдийн тоо

 

10.1.Нийслэлийн Хурлын төлөөлөгчдийн тоо нь 45 байна.

           

            10.2.Аймгийн Хурлын төлөөлөгчдийн тоо N-ийг хүн амын нягтрал байршил, засаг захиргааны нэгжийн бүтцийг харгалзан дараах томьёогоор тодорхойлогдох n гэсэн  тоонд үндэслэн n<17 бол N=17, n>41 бол N=41, бусад тохиолдолд N=n гэж тогтооно:

 

            n=a+b+)+d, Үүнд:
            a нь аймгийн төвийн сумын багийн тоо;

            b нь аймгийн төвийн сумаас бусад сумын тоо;

            c нь а+b сондгой бол 1, тэгш бол 0-тэй тэнцүү;

            d нь  a+b+)сондгой бол 0, тэгш бол 1-тэй тэнцүү.

 

10.3.Сумын Хурлын төлөөлөгчдийн тоог хүн амын нягтрал байршил, засаг захиргааны нэгжийн бүтцийг харгалзан дараах байдлаар тогтооно: 

 

         10.3.1.сумын хүн амын тоо нь 2000 хүртэл бол 15;

         10.3.2.сумын хүн амын тоо нь 2000-5000 хүртэл бол21;

         10.3.3.сумын хүн амын тоо нь 5000-9000 хүртэл бол 27;

           10.3.4.сумын хүн амын тоо нь 9000 ба түүнээс дээш бол 31.

 

10.4.Дүүргийн Хурлын төлөөлөгчдийн тоог хүн амын нягтрал байршил, засаг захиргааны нэгжийн бүтцийг харгалзан дараах байдлаар тогтооно: 

           

                        10.4.1.дүүргийн хүн амын тоо нь 20000 хүртэл бол 17;

                        10.4.2.дүүргийн хүн амын тоо нь 20000-80000 хүртэл бол 25;

                        10.4.3.дүүргийн хүн амын тоо нь 80000-180000 хүртэл бол 35;

                        10.4.4.дүүргийн хүн амын тоо нь 180000 ба түүнээс дээш бол 41.”

 

3 дугаар зүйл.Энэ хуулийг  2012 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

 

МОНГОЛ УЛСЫН                                              

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                         З.ЭНХБОЛДЭнд дарна уу
Бидэнтэй нэгдэх
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • YouTube
  • SlideShare

  • Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
    Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.