Сумын нэр
Монгол Ардын Нам
Ардчилсан нам
Иргэний Зориг Ногоон Найм
Монгол Үндэсний Ардчилсан Нам
Монгол Ардын Хувьсгалт Нам
"МАХН-МҮАН"-ын Шударга ёс эвсэл
Эх Орон Нам
"МАХН-ИЗНН"-ын Иргэний шударга ёс эвсэл
Бие даан нэр дэвшигч
Нийт суудлын тоо
Үүнээс

Мажо

ритар

Пропор

циональ

Алтанбулаг
13
6
2
21
14
7
Аргалант
8
7
15
10
5
Архуст
2
13
15
10
5
Батсүмбэр
17
7
3
27
18
9
Баян
12
8
1
21
14
7
Баян-өнжүүл
15
5
1
21
14
7
Баяндэлгэр
7
7
1
15
10
5
Баянжаргалан
4
10
1
15
10
5
Баянхангай
4
10
1
15
10
5
Баянцагаан
12
3
15
10
5
Баянцогт
7
8
15
10
5
Баянчандмань
16
4
1
21
14
7
Борнуур
11
10
21
14
7
Бүрэн
14
6
1
21
14
7
Дэлгэрхаан
8
7
15
10
5
Жаргалант
11
14
2
27
18
9
Заамар
16
10
1
27
18
9
Зуунмод
9
21
1
31
21
10
Лүн
8
12
1
21
14
7
Мөнгөнморьт
3
18
21
14
7
Өндөрширээт
7
6
2
15
10
5
Сүмбэр
7
8
15
10
5
Сэргэлэн
9
9
3
21
14
7
Угтаалцайдам
18
3
21
14
7
Цээл
7
5
9
21
14
7
Эрдэнэ
19
21
14
7
Эрдэнэсант
12
7
1
1
21
14
7