2015 оны эхний хагас жилийн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээлэл

2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар Сонгуулийн Ерөнхий Хороонд иргэд, байгууллагуудаас нийт 56 өргөдөл, гомдол ирснийг хуулийн хугацаанд хянан шийдвэрлэж, албан бичгээр хариу хүргүүлж ажиллав.