2019 оны хагас жилийн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээлэл

2019 оны хагас жилийн байдлаар Сонгуулийн Ерөнхий Хороонд иргэд, байгууллагаас нийт 4-н өргөдөл, гомдол ирснийг хуулийн хугацаанд хянан шийдвэрлэж, албан бичгээр хариу хүргүүлж ажиллав.