Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан тухай