Аймаг, дүүргийн сонгуулийн хорооны дэргэд ажиллах Мэдээллийн технологийн баг байгуулах тухай