Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн сул орон тоо болон ажлын байранд тавигдах шаардлага

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБА