АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРООДЫН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

Сонгуулийн ерөнхий хорооны ээлжит хуралдаан 2020 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдөр боллоо.Хуралдаанаар Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд заасны дагуу Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийг өөрийн харьяалах нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулах ажлыг төлөвлөх, түүнийг зохион байгуулах арга хэмжэг авах чиг үүрэг бүхий аймгийн болон нийслэлийн сонгуулийн хороодыг тухайн аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ирүүлсэн саналыг харгалзан хуульд заасан хугацаанд байгуулав.   Аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороодын бүрэлдэхүүнийг танилцуулж байна.