Орон нутгийн сонгуулийн тухай хуулиуд, нэмэлт, өөрчлөлтүүд – 1996- 2015