Сонгох, сонгогдох эрхээ эдлэхэд нь иргэн бүрийг тэгш хамруулах нь