СЕХ-ны 2016.09.05-ний 268-р тогтоол Аймаг, дүүргийн сонгуулийн хорооны дэргэд ажиллах мэдээллийн технологийн баг байгуулах тухай