Сонгуулийн автоматжуулах техник хэрэгслийг тээвэрлэх зориулалтын бүхээгтэй ачааны автомашин, үйлчилгээ үзүүлэх зориулалттай микроавтобус, албан тасалгааны болон уулзалтын өрөөний тавилга, архивын зориулалтын шүүгээ худалдах" СЕХ-ХО-2013-1 дугаартай тендери

 

ГАРЧИГ

 

А.        Ерөнхий зүйл

 

1.   Тендерийн цар хүрээ

 

2.   Санхүүжилтийн эх үүсвэр

 

3.   Залилан мэхлэх болон авилгын үйлдэл

 

4.   Эрх бүхий тендерт оролцогч

 

5.   Эрх  бүхий бараа

 

6.   Түншлэл

 

Б.         Тендерийн баримт бичиг

 

7.   Тендерийн баримт бичгийн агуулга

 

8.      Тендерийн баримт бичгийг тодруулах

 

9.   Тендерийн баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт оруулах

 

В.         Тендер бэлтгэх

 

10. Тендер шалгаруулалтад оролцох зардал

 

11. Тендерийн хэл

 

12. Тендерийн иж бүрдэл

 

13. Тендерийн маягт болон үнийн хуваарь

 

14. Хувилбарт тендер

 

15. Тендерийн үнэ болон үнийн хөнгөлөлт

 

16. Тендерийн валют

 

17. Тендерт оролцогч эрх бүхий эсэхийг нотлох баримт 

 

18. Тендерт оролцогчийн гэрээ хэрэгжүүлэх чадварыг нотлох баримт

 

19. Нийлүүлэх бараа нь тендерийн баримт бичигт нийцэж буйг нотлох баримт

 

20. Тендер хүчинтэй байх хугацаа

 

21. Тендерийн баталгаа

 

22. Тендер ирүүлэх хувь, тендерт гарын үсэг зурах

 

Г.         Тендер ирүүлэх

 

23. Тендерийг битүүмжлэх, бичиглэл хийх

 

24. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа

 

25. Хугацаа хоцорсон тендер

 

26. Тендерт оролцогч нэг этгээд нэг тендер ирүүлэх

 

27. Тендерт нэмэлт өөрчлөлт хийх, тендерийг буцааж авах

 

Д.         Тендерийг нээх, үнэлэх

 

28. Тендерийг нээх

 

29. Нууцлал

 

30. Тендерийн тодруулга

 

31. Тендерийг хянан үзэх, шаардлагад нийцэх эсэхийг тогтоох

 

32. Алдааг залруулах

 

33. Нэг валютэд хөрвүүлэх

 

34. Дотоодын тендерт оролцогчид давуу эрхийн зөрүү тооцох

 

35. Тендерийг үнэлэх, харьцуулах

 

36. Тендерт оролцогчийн чадварыг дахин магадлах

 

37. Аливаа тендерийг сонгох, эсвэл тендерүүдээс татгалзах захиалагчийн эрх 

 

Е.         Гэрээ байгуулах эрх олгох

 

38. Гэрээ байгуулах эрх олгох шалгуур

 

39. Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдэл

 

40. Захиалагч гэрээ байгуулах эрх олгох үед тоо хэмжээг өөрчлөх

 

41. Гэрээнд гарын үсэг зурах

 

42. Гүйцэтгэлийн баталгаа

PDF файл хавсаргасан тул татаж авч бүрэн эхээр үзнэ үү?