Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө